Vrátenie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kupujúceho - spotrebiteľa.

 2. Kupujúci - spotrebiteľ má právo podľa 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu jeho prevzatia. Nárok vzniká kupujúcemu - spotrebiteľovi aj v prípade, že objednávku urobí po internete s osobným odberom na prevádzke predávajúceho. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaným na adresu:
  Maloobchod: Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, alebo e-mailom na skladprim@mpm-quality.cz.
  Veľkoobchod: Legionárska 618 , 911 01 Trenčín, alebo osobne na tej istej adrese, alebo e-mailom na obchod@mpm-quality.sk.
  Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

 3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené / individualizované podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2) obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 5. Tovar je povinný spotrebiteľ vrátiť úplné, t.j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2) obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim),a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar predávajúcemu zásielkou na dobierku. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo takúto zásielku od prepravcu neprevziať. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.