Obchodné podmienky

Maloobchod
Obchodná spoločnosť: MPM-Quality v. o. s.
So sídlom: Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
IČO: 479 87 439
Zapísaná v obchodnom registri KOS Ostrava, oddiel A XVIII, vložka č. 956

Veľkoobchod
Obchodná spoločnosť: MPM QUALITY s.r.o.
So sídlom: Legionárska 618, 911 01 Trenčín
IČO: 36 326 283
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka č.13522/R

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:

eshop.prim-hodinky.sk, alebo eshop.prim-hodinky.cz/sk/

I. Úvodné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 Z.z. vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnený na internetovej adrese eshop.prim-hodinky.sk, alebo eshop.prim-hodinky.cz/sk/ (ďalej len "webová stránka"),a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

Podnikateľ - právnická alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Kupujúci - tento pojem zahŕňa ako spotrebiteľov tak podnikateľov.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

2) Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

3) Text obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. Užívateľský účet

1) Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

2) V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3) Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

4) Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

5) Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

1) Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2) Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú rozlíšené pre každé územie dodania.

3) Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka"). Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".

5) Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou),ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

1) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

- bezhotovostne platobnou kartou

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
     - Maloobchod: CZ EUR: IBAN CZ81 0300 0000 0001 6469 2699, SK EUR:  IBAN SK94 7500 0000 0040 3071 7342
     - Veľkoobchod: SK EUR: IBAN SK93 7500 0000 0040 0279 1545
(ďalej len "účet predávajúceho"). Tento spôsob úhrady je možný len po vzájomnej dohode.

2) Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3) Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.4) obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4) V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5) Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6),požadovať uhradenie zálohy alebo celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu

6) Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kupujúceho - spotrebiteľa.

2) Kupujúci - spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Nárok vzniká kupujúcemu - spotrebiteľovi aj v prípade, že objednávku urobí po internete s osobným odberom na prevádzke predávajúceho. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaným na adresu:
Maloobchod: Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ, alebo e-mailom na info@prim-hodinky.cz
Veľkoobchod: Legionárska 618, 911 01 Trenčín, alebo osobne na tej istej adrese, alebo e-mailom na obchod@mpm-quality.sk.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

3) Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona o ochrane spotrebiteľa , § 7 ods.6 pís. c nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, v ktorej bol upravený / individualizovaný podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

4) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V.2) obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5) Tovar je povinný spotrebiteľ vrátiť úplné, t.j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

6) V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V.2) obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim),a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar predávajúcemu zásielkou na dobierku. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo takúto zásielku od prepravcu neprevziať. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

7) Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. Preprava a dodanie tovaru

1) V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2) Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3) Pri prevzatí tovaru od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov a to či je tovar v obale nepoškodený a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

4) Pri objednaní prepravy krehkého tovaru iným spôsobom ako je Česká / Slovenská pošta – KREHKÉ, v prípade rozbitia či iného poškodenia obsahu zásielky, nie je možné uplatniť reklamáciu.

5) V prípade, že bude u prepravy Česká / Slovenská pošta – KREHKÉ potrebné objednávku rozdeliť a zabaliť do viacerých balíkov (balík prekročí veľkosť 50 cm alebo hmotnosť 10 kg), môže byť pripočítané ďalšie poštovné.

6) Za nadmerné a špecifické veľkosti balíkov, účtujeme poštovné individuálne. Na takéto zásielky sa nevzťahuje doprava zdarma.

7) Reklamácie či vady tovaru alebo jeho poškodenie, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené prepravou, je toto nutné hlásiť najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky. Na neskoro ohlásené reklamácie nebude braný ohľad. (V prípade viditeľného poškodenia obalu zásielky odporúčame zásielku nepreberať, alebo v prípade prevzatia, odporúčame balík otvoriť a skontrolovať ešte v prítomnosti kuriéra.)

VII. Dodacia lehota

1) Dodacia lehota je určená stavom skladových zásob a rozsahom objednávky.

2) Pri zákazke s grafickou úpravou či inou službou začína dodacia lehota plynúť dňom odovzdania úplných podkladov.

3) Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

4) Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku.

5) Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.

VIII. Práva z chybného plnenia

1) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nim prezentovanej, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2) Ustanovenia uvedené v čl. 7.1) obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Ak sa prejavia chyby v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

3) Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania .

2) Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@mpm-quality.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

3) Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

X. Ochrana osobných údajov

1) Ochrana ososbných údajou

XI. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1) Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XII. Záverečné ustanovenia

1) Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi Slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

3) Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Kontaktné údaje predávajúceho, adresa pre doručovanie:

Maloobchod
MPM-Quality, v. o. s., Příborská 1473, 73801 Frýdek-Místek, CZ
adresa elektronickej pošty: info@prim-hodinky.cz,
telefón : +420 558 441 190

Veľkoobchod
MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín,
adresa elektronickej pošty: obchod@mpm-quality.sk,
telefón : +421 32 657 7873

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Vo Trenčíně dňa 1. 5. 2018