Obchodní podmínky

obchodní společnosti: MPM-Quality v.o.s.
se sídlem: Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 479 87 430
zapsané v obchodním rejstříku: vedeném u KOS Ostrava, oddíl A XVIII, vložka č.956
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

ESHOP.PRIM-HODINKY.CZ

I.Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese ESHOP.PRIM-HODINKY.CZ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Vymezení pojmů:

Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel – právnická nebo fyzická osoba, jež vystupuje při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele tak podnikatele.

Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

2) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2) V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou rozlišeny pro každé území dodání.

4) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku “.

5) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně platební kartou
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2895434/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“). Tento způsob úhrady je možný pouze po oboustranné dohodě.

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení zálohy nebo celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6) Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1) Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupující-spotřebitele.

2) Kupující-spotřebitel má právo dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data jeho převzetí . Nárok vzniká kupujícímu-spotřebiteli i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem na provozovně prodávajícího. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslaným na adresu Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, nebo osobně na téže adrese, nebo e-mailem na skladhodiny@mpm-quality.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

3) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno/individualizováno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5) Zboží je povinen spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Kupující není oprávněn vráti zboží prodávajícímu zásilkou na dobírku. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo takovou zásilku od přepravce nepřevzít. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Přeprava a dodání zboží

1) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zda je zboží v obalu nepoškozeno a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4) Za nadměrné a specifické velikosti balíku účtujeme poštovné individuálně. Na takové zásilky se nevztahuje doprava zdarma.

5) V případě, že bude nutné objednávku s variantou dopravy „Česká pošta - Balík Do Ruky – Křehké“ rozdělit do více balíků (balík přesáhne velikost 50 cm nebo hmotnost 10 kg), může být účtováno další poštovné.

6) Na křehké zboží zasílané Českou poštou při výběru jiné varianty než „Česká pošta - Balík Do Ruky – Křehké“, v případě rozbití či poškození obsahu zásilky, nelze uplatnit reklamace. Pokud byla poškozena zásilka zaslaná jako křehké, je nezbytné reklamaci nahlásit poště do 2 dnů a poškozenou zásilku včetně obsahu zanést na poštu.

7) Reklamace či vady zboží nebo jeho poškození způsobené přepravou je nutné hlásit nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky. Na pozdě ohlášené reklamace nebude brán zřetel.

VII. Dodací lhůta

1) Dodací lhůta je určena stavem skladových zásob a rozsahem objednávky.

2) U zakázky s grafickou úpravou či jinou službou počíná dodací lhůta plynout dnem předání úplných podkladů.

3) Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

4) Kupující může s prodávajícím dohodnout expresní dodací lhůtu. V tomto případě pak kupující uhradí expresní přirážku.

5) Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné.

VIII. Práva z vadného plnění

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) Ustanovení uvedená v čl. 7.1) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX. Reklamace a mimozáruční servis

1) V případě reklamace nás neváhejte kontaktovat ohledně zhodnocení závady. Náš servis vám poskytne úplné a odborné informace a poradí vám, jak dále postupovat. Napište nám ohledně Vaší reklamace na reklamace@prim-hodinky.cz.

2) Reklamaci můžete vyřídit:

a) OSOBNĚ - Nejrychleji reklamaci vyřídíte návštěvou přímo u nás ve firemní prodejně PRIM v centrále naší společnosti, kde sídlí i servisní oddělení. 

b) POŠTOU - Zašlete nám reklamovaný produkt na naši adresu společně s dokladem prokazujícím koupi zboží a vyplněným reklamačním formulářem.

c) ONLINE - Pokud si nejste jisti, jakou možnost zvolit, nebo se chcete nejdříve ohledně závady či postupu poradit, využijte náš online kontaktní formulář.

3) Na výrobky značky PRIM je poskytována servisní podpora i po uplynutí záruční doby nebo po ukončení výroby příslušného výrobku – mimozáruční servis. U všech závad je cena opravy závislá na ceně náhradních dílů a časové náročnosti opravy.

U složitějších závad nebo v případě kompletní nefunkčnosti hodinek se oprava provádí výměnným způsobem za fixní cenu opravy stanovenou společností MPM-Quality. Pro bližší informace nebo cenový odhad opravy nás prosím kontaktujte.

4) Pokud k nám zasíláte hodinky k reklamaci, přiložte, prosím, nákupní doklad nebo záruční list, popis závady, Vaše kontaktní údaje a návrh na způsob vyřízení reklamace. V případě reklamace se poplatek za zjištění závady neúčtuje.

5) Před odesláním hodinek či hodin k opravě do našeho servisu, přiložte, prosím, popis závady a kontaktní údaje - e-mailovou adresu a tel. číslo, abychom Vás mohli informovat o předpokládané ceně opravy. I přesto, že popíšete závadu, pracovník servisu musí hodinky vždy kompletně prohlédnout, neboť Vámi uváděná závada nemusí být jediná anebo může mít více příčin. Následně obdržíte e-mailem kalkulaci s předběžnou cenou opravy k odsouhlasení.

6) Servis je oprávněn při odmítnutí nabízené opravy účtovat manipulační poplatek za zjištění závady (100 až 500,- Kč) a samozřejmě také poštovné (145,-Kč).

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@prim-hodinky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů

1) Informace o ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce: Ochrana osobních údajů

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Závěrečná ustanovení

1) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3) Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, adresa elektronické pošty info@prim-hodinky.cz, telefon +420 558 441 190. Firma MPM-Quality v.o.s. je zařazena do kolektivního systému společnosti ECOBAT, s. r. o. o společném plnění zpětného odběru přenosných baterií podle § 31k zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech.

Ve Frýdku-Místku dne 1.1.2018

Využíváme platební bránu:

gopay_bannery-modre.png

Loga 3D Secure

verified_by_visa-full-colour.pngmc_securecode_86px_width.pngvbm_blugrad004.pngvisa_pos_electron_fc_lg_01.pngMC.pngme_accpt_match_eps.pngMC.png